آیسان تِک - سیستم های مدیریتی،حسابداری،فروش و انبارداری نرم افزارهای اندروید

نرم افزارهای اندروید

واحـد حسـابداری بعنـوان مهمتریـن و شـالودهترین واحـد یـک سـازمان، بـرای کنتـرل تمامـی فرآیندهـای مالـی جـاری ، بایـد بـا ابـزاری دقیـق و قابـل انعطاف)چابـک( بتوانـد گزارشـات مقایسـهایی و انحرافـی را تهیـه کـرده تـا ِ بوسـیله آن بهبـود فرآیندهـا صـورت پذیـرد. نـرم افـزار آیسـان تـک بـا تهیه ســه ســطح پایــه، ســاده و پیشــرفته میتوانــد تمامــی مشــاغل کوچــک، متوسـط و بـزرگ را در ایـن امـر خطیـر یـاری کنـد.

فرآیندهای مرتبط با عملیات حسابداری:

فرآیندهای مرتبط با عملیات حسابداری:

ابزار های خاص برای مدیران حسابداری:

ابزارهای خاص برای کاربران حسابداری:

گزارش های مرتبط با حسابداری :