pos

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار حسابداری فروشگاهی آیسان تِک جهت صدور فیش و محاسبه فروش روزانه در فروشگاه ها، سوپر مارکت ها، بوتیک ها و سایر مکان های مشابه طراحی شده است. این نرم افزار قابلیت کار کردن با دستگاههای جانبی مانند دستگاه فیش پرینت، کالر آیدی، کیبورد ویژه فروشگاهی و … را نیز در اختیار شما قرار میدهد. برای مشاوره در مورد خرید این دستگاهها با ما تماس بگیرید.

 در مجموع امکانات جامعی که نرم افزار رستوران در اختیار شما قرار می دهد منجر به مدیریت بهتر فروشگاه شما خواهد شد.

نرم افزار حسابداری فروشگاهی

اصنــاف فروشــگاهی اعــم از کوچــک و بــزرگ )زنجیــره ایی(بــا توجــه بــه حجــم بــاالی محصــوالت موجــود در انبــار و قفســهها و مواجــه بــا ازدیــاد تراکنشهــای بازرگانــی نمیتواننــد بــا اســتفاده از نــرم افــزار بازرگانــی ســاده نیازهــای روزانــه خـود را تامیـن نماینـد. مشـتریان بـا انبوهـی از محصـوالت در پـای صندوقهـای فــروش نیــاز بــه ســرعت در پاســخگویی میباشــند . مشــتریان بــا حجــم زیــادی از مرجوعــی هــا مواجــه میشــوند کــه بایــد قیمتگــذاری آنهــا بــا دقــت انجــام شــود. پروموشــنهای اتوماتیــک کــه میتواننــد بــه ترغیــب مشــتریان بــه خریــد بیانجامــد و در نهایــت محاســبه قیمــت تمــام شــده بــه تفکیــک ســطر بــه ســطر کاالهــا در هــر فاکتــور میتوانــد بــه تهیــه گــزارش ســود و زیــان جــاری بــا دقــت بــاال کمــک بســزایی نمایــد. همــه و همــه بــا اســتفاده از یــک نــرم افــزار دقیـق و سـریع بـا قابلیـت تعییـن تنظیمـات مختلـف، قابـل اجـرا خواهـد بـود.

ویژگی های نرم افزار فروشگاهی آیسان تِک

 • صدور فاکتور خريد، فروش و مرجوعي (برگشت از خريد و فروش)
 • صدور فاکتور تعميرات و خدمات
 • تهيه گزارش از حساب اشخاص به دو صورت ريزحساب و کل حساب
 • انبار داری و تعریف کالا به تعداد نا محدود
 • ثبت دريافت و پرداخت روزانه (نقدي، چک، حواله، کارت، بن و …)
 • خرج کردن چک ها
 • هشدار سررسید چک ها
 • صندوق مکانیزه فروش دارایی (مورد تایید اداره امور مالیاتی کشور)
 • نرم افزار صندوق مکانیزه فروش: فقط در صورت نیاز و توسط خود شما خروجی های ایجاد شده توسط نرم افزار حسابداری به اداره دارایی ارائه می گردد.
 • تعريف بانک به تعداد نامحدود
 • تهيه گزارش هاي مختلف از چک هاي دريافتي، پرداختي و حواله
 • صورت حساب بانک ها
 • امکان وارد کردن هزينه ها و درآمد هاي مختلف به برنامه
 • دفتر روزنامه، دفتر کل و ترازنامه
 • نمودارها و گراف هاي گوناگون از بخشهاي مختلف برنامه
 • گزارش سود و زيان
 • امکان چاپ کردن گزارشات
 • امکان صدور چند فاکتور بصورت همزمان
 • خريد و فروش به صورت قسطي و مدت‌دار
 • محاسبه ارزش افزوده و گزارشات ویژه دارایی (در صورت نیاز می توانید از این قابلیت استفاده نمایید)
 • افزونه مدیریت بازاریاب ها و امکان استفاده در پخش مویرگی
 • تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت
 • دارای ویرایش موبایل
 • دارای راهنمای استفاده
 • قابلیت اجرا برروی شبکه
 • نصب برروی نسخه های 32 و 64 بیتی ویندوزهای XP، 7، 8، 10