نرم افزار حسابداری

واحـد حسـابداری بعنـوان مهمتریـن و شـالوده ترین واحـد یـک سـازمان، بـرای کنتـرل تمامـی فرآیندهـای مالـی جـاری ، بایـد بـا ابـزاری دقیـق و قابـل انعطاف(چابـک) بتوانـد گزارشـات مقایسه‌ایی و انحرافـی را تهیـه کـرده تـا ِ بوسـیله آن بهبـود فرآیندهـا صـورت پذیـرد. نـرم افـزار آیسـان تـک بـا تهیه ســه ســطح پایــه، ســاده و پیشــرفته میتوانــد تمامــی مشــاغل کوچــک، متوسـط و بـزرگ را در ایـن امـر خطیـر یـاری کنـد نرم‌افزار حسابداری، به عنوان یک ابزار بسیار حیاتی در مدیریت مالی و مالیاتی سازمان‌ها و شرکت‌ها، عملکردهای گوناگونی را با هدف دقت، کارآیی و شفافیت انجام می‌دهد. این نرم‌افزارها با امکاناتی چون ثبت دقیق تراکنش‌های مالی، تولید گزارشات مالی و صورت‌های مالی، پیگیری موجودی و انبار، مدیریت حقوق و دستمزد، محاسبه مالیات‌ها و سودآوری، ارتباط با بانک‌ها و بسیاری ویژگی‌های دیگر، به تیم‌های مالی کمک می‌کنند تا عملیات خود را بهبود داده و بهترین تصمیم‌های مالی را اتخاذ نمایند. این نرم‌افزارها با سازگاری با قوانین و مقررات مالیاتی، بهره‌وری بالا و کاهش خطاها، به یک شریک قابل اعتماد در مدیریت مالی تبدیل شده‌اند.
حسابداری

فرآیندهای مرتبط با نرم افزار حسابداری:

 • کدینگ حساب ها (گروه،کل،معین)
 • انواع تفصیلی
 • تفصیلی های متفرقه
 • ارتباط تفصیلی ها با اشیاء سایر زیر سیستم ها
 • تنظیمات صدور اسناد حسابداری
 • قابلیت تعریف ۵ سطح تفصیلی (پیشرفته)
 • تعریف سطح معین بدون تفصیلی (پیشرفته)
 • قابلیت تعریف سطح معین با سطوح تفصیلی شناور (پیشرفته)

فرآیندهای مرتبط با عملیات حسابداری:

 • انواع اسناد حسابداری
 • ثبت اسناد حسابداری دستی
 • قابلیت صدور آرتیکل اسناد تا سطح معین بدون تفصیلی
 • قابلیت صدور آرتیکل اسناد تا سطح معین با تفصیلی شناور
 • ریالی سازی تراکنش ها کالاها در انبار
 • محاسبه قیمت تمام شده تمام اسناد انبار
 • محاسبه قیمت تمام شده محصولات فروش رفته
 • دریافت سند مالی از سایر زیر سیستمها

ابزار های خاص برای مدیران حسابداری:

 • تطبیق پذیرى کامل عملیات حسابدارى انواع شرکتهاى بازرگانى، پیمانکارى، خدماتى، فروشگاهی و رستورانی
 • قابلیت ارتباط با سایر زیر سیستم های نرم افزار های دیگر از طریق وب سرویس
 • کنترل تغییرات و ردپای کاربران
 • محاسبه سود و زیان جاری
 • صدور اسناد حسابداری اصلی (تک تک | روزانه | ماهانه)
 • مدیریت مراکز و شعب
 • دائمی کردن اسناد

ابزارهای خاص برای کاربران حسابداری:

 • تعریف طول کدحساب به صورت دلخواه
 • الگوی اسناد برای سرعت بخشیدن به ثبت
 • کپی اسناد
 • پشتیبانی از انواع ماهیت حسابها با قابلیت کنترل
 • شماره گذاری اسناد حسابداری به صورت اتوماتیک
گزارش های مرتبط با حسابداری :
 • گزارش سود و زیان
 • گزارش ترازنامه (4 و 6 و 8 ستونی)
 • گزارشات تراز آزمایشی در سطوح مختلف
 • گزارش دفاتر حسابداری طبق استاندارد (روزنامه – کل)
 • گزارش مرور و گردش حساب ها به تفکیک و سرجمع
 • گزارش مغایرت گیری حساب ها