انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

انواع صورتحساب الکترونیکی – در این مقاله به بررسی و معرفی انواع مختلف صورتحساب مورد استفاده در سامانه مودیان می‌پردازیم. صورتحساب‌ها ابزاری حیاتی در ارتباطات مالی میان کسب و کارها و مشتریان، نهادهای دولتی و سایر اشخاص و سازمان‌ها می‌باشند. این مقاله به تشریح مفهوم و اهمیت صورتحساب‌ها پرداخته و متناسب با نیازها و شرایط مختلف، انواع صورتحساب‌های کاغذی و الکترونیکی را مورد بررسی قرار خواهد داد. همچنین، بررسی مختصری بر اهمیت و کاربردهای این انواع صورتحساب‌ها در محیط تجاری و مالی ارائه خواهیم نمود. در ادامه با آیسان تک همراه باشید.

انواع صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب غیر الکترونیکی

فاکتورهای کلاسیک کاغذی به عنوان فاکتورهای غیرالکترونیکی نیز معرفی می‌شوند. به علاوه، فاکتورهای الکترونیکی به دو دسته فاکتور مشاغل خاص (که توسط سازمان امور مالیاتی برای برخی مشاغل تعیین می‌شوند) و فاکتور شمس تقسیم می‌شوند. در شرایط خاص، فاکتور شمس به عنوان فاکتور رسمی سیستم مودیان صادر می‌گردد، به ویژه در مواردی که امکان دسترسی به سیستم مودیان ممکن نیست. پس از رفع این مشکل، اطلاعات این فاکتورها به سیستم مودیان ورود پیدا می‌کند.

صورتحساب الکترونیکی

صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام میشود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

خصوصیات صورتحساب‌های الکترونیکی

  • دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی است
  • در حافظه مالیاتی ذخیره می‌شود
  • متناسب با نوع کسب و کار است
  • دستگاه کارت خوان بانکی
  • درگاه پرداخت الکترونیکی

انواع صورتحساب الکترونیکی

  • نوع اول (صورتحساب با اطلاعات کامل)
  • نوع دوم (فروشگاهی – اطلاعات کامل فروشگاهی)
  • نوع سوم (پز – رسید پرداخت وجه)

پس از ارسال، انواع صورتحساب‌های الکترونیکی دارای یکی از وضعیت‌های زیر می‌باشند:

۱.صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش

اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می‌شود.

۲.صورتحساب الکترونیکی اصلاحی

اگر پس از صدور صورتحساب اصلی نیاز به اصلاح اقلام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدار باشد، صادر کننده صورتحساب الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید که حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر و به سامانه مودیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه اصلاحات آن درج می گردد. این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد.

۳.صورتحساب الکترونیکی ابطالی

چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب اصلاحی، اقلام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدارشامل: شماره اقتصادی و هم چنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید.سپس صورتحساب الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می گردد. پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده مالیاتی است.

۴.صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش

اگر پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، کالا/خدمت ( از طرف خریدار ) برگشت داده شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام می نماید. صورتحساب برگشت از فروش، جهت صورتحساب های اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد. شایان ذکر است در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود، شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شماره صورتحساب مرجع ثبت نماید. اگر برای این صورتحساب ( برگشت از فروش )، مجددا صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر شود، از شماره آن به عنوان شماره منحصر بفرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید استفاده خواهد شد. هر شماره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می شود.

صورتحساب شمس

صورتحساب شمس (صورتحساب دارای شماره مالیاتی سازمان): صورتحسابی است دارای شماره مالیاتی که مودیان در زمان بروز حادثه یا نقص فنی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد، از آن برای فروش کاال یا ارائه خدمت استفاده میکنند. جهت اطالعات و جزئیات بیشتر راجع به صدور صورتحساب شمس حتما دستورالعمل اصالحی موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 را مطالعه کنید.

مودی مکلف است صورتحسابهای شمس صادره را حداکثر تا 10 روز اداری پس از رفع حادثه یا نقص فنی در کارپوشه خود ثبت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت سازمان، مدت زمان این ماده توسط سازمان تا 15 روز قابل تمدید است. تبصره 1: مودی مکلف است حداکثر 10 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس استفاده نشده با توجه به ماده 8 این دستورالعمل اقدام نموده و نتیجه را از طریق کارپوشه به سازمان اعالم نماید.

تبصره 2: مودیانی که از دستگاه کارتخوان بانکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می کنند صورتحساب های شمس صادره در زمان غیر فعال بودن دستگاه کارتخوان بانکی را باید پس از رفع حادثه و نقص فنی از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت نمایند

فهرست مطالب

پست های مرتبط